صراط مستقیم !

پسر عموم رو دیدم بهم میگه نمیدونستم اینقد از راه به در شدی! آخه انحراف تا این حد؟! میپرسم مگه چی شده؟ میگه بیست و یه سالت شده هنوز دوست دختر نداری انحراف از این بالاتر. منو میبینی؟! هفته ای 4 نفرو میزنم زمین. شلوار دیزلمو میبینی 500 هزار تومن پولشه فلان دوست دخترم واسم گرفت. ساعت اسپیریتمو دو تا از دوست دخترام رو هم پول گذاشتن رفتن خریدن. بابام هم که برق شریف میخوند واسه خودش دو تا دوست دختر داشت تو دیگه چی میگی این وسط؟!

انصافا حرف حساب میزد ولی ریدم به هرچی صراطه، چه کجش چه مستقیمش !

/ 1 نظر / 4 بازدید
بانو

دوست دختر داشتن یا نداشتن دلیل بر در راه راست بودن یا نبودن نیست..